امروز چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۰۵:۱۷
هدر زیر دامنه پیشفرض

کلید راهنما

کار برگ ثبت گزارش اجرای ایده

مشخصات مجری:
* چنانچه مجری ، نهاد خاصی است (هیأت ، بسیج ، کانون و . . . .)لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل کنید :
(نام استان + نام شهر+نام مسجد)


* = ضروری

پیگیری ایده های اجرا شده و ارسال شده

شماره پیگیری را وارد کنید.

آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1 آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1